Rahvusvahelised eksperdid tutvustasid Austria riigi ja Alam-Austria liidumaa kogemusi ökoinnovatsiooni ning keskkonna- ja energiajuhtimise alal

Tartu Regiooni Energiaagentuuri (TREA) kutsel viibisid 25. ja 26. veebruaril Eestis eksperdid Alam-Austria liidumaalt. Eksperdid esinesid TREA poolt korraldatud teemakohastel seminaridel Tartus ja Tallinnas, mis olid suunatud eelkõige erinevate institutsioonide esindajatele, kes tegelevad kas riigi, maakonna või omavalitsuste tasandil ettevõtluse, keskkonna ja  ökoinnovatsiooni toetusmeetmete või tunnustuste väljaandmisega. Tartus toiumunud seminaridel olid esindatud Tartu linnavalitsuse ja Tartu maavalitsuse erinevate osakondade esindajad. Tallinnas toimunud seminaril aga oli oodatult kuulajaskond oluliselt laiem. Näiteks olid kohal esindajad Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumist, Kredexist, Keskkonnaministeeriumist, Arengufondist, Tallinna linnavalitsusest, Swedbankist ja Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsioonist.

Alam-Austria liidumaa valitsuse Keskkonna- ja energiamajanduse osakonna juhataja Peter Obricht andis ülevaate Austria energiabilansist, riiklikust kliima- ja energiastrateegiast ning selle eesmärkidest. Põhjalikumalt tutvustas ta aga Alam-Austria liidumaa pikaajalist ja tulemuslikku tegevust liidumaa kliima- ja energiastrateegiate valdkonnas. Alates 2004. aastast on Alam-Austrias süstemaatiliselt tegeletud kliima- ja energiastrateegiate ning tegevuskavade koostamise ja ka elluviimisega. Samuti andis hr Obricht ülevaate erinevatest toetusmeetmetest ja erinevatest tuguistruktuuridest, mis on loodud erinevate kliima- ja energiastrateegia eesmärkide saavutamiseks. Muuhulgas on Alam-Austrias juba alates 1998. aastast süstemaatiliselt tegeletud keskkonnajuhtimise ja ökoinnovatsiooni alaste tegevuste väärtustamisega ning erinevate huvipoolte teadlikkuse tõstmisega neis valdkondades. Alates 2001. aastast on Alam-Austrias rakendatud programmi „Ökomanagement“ (keskkonnajuhtimine), mis mõningate täiendustega toimib edukalt tänapäevani. Alates aastast 2007 kannab toetusprogramm nime „Ökomanagement Niederösterreich“ (Ecomanagement Lower-Austria).

Programmi „Ökomanagement Niederösterreich“ juhtivekspert ning konsultatsioonifirma ConPlusUltra tegevdirektor Josef Wolfbeißer andis juba detailsema ülevaate antud programmist, käsitledes muuhulgas  nii programmile seatud eesmärke, programmi 3-tasandilist ülesehitust (Pioner, Profi ja Champion-tase), tulemusi ning samuti tutvustas häid praktikaid, mida antud programmis osalenud erinevat tüüpi ja erineva suurusega organisatsioonid on programmi toel saavutanud. Antud programmi populaarsust iseloomustab hästi fakt, et perioodil 2008-2013 on programmis osalenud 970 erinevat organisatsiooni ja 150 konsultanti. Ning kõigi programmi raames teostatud tegevuste tulemusel on 6 aasta jooksul säästetud 32 931,145 tonni CO2.

Lisaks viis hr. Wolfbeißer läbi täiendava seminari „Energia- ja keskkonnajuhtimine“, kus ta tutvustas nii keskkonna- kui energiajuhtimissüsteemide põhimõtteid ja samuti nende süsteemide rakendamise alast kogemust Austriast.

Kaks päeva koos Austria ekspertidega andsid mitmeidki mõtteid ka Tartu Regiooni Energiaagentuuri spetsialistidele erinevat tüüpi organisatsioonidele suunatud tunnustusskeemi juurutamiseks.

Seminarid toimusid Interreg IVC projekti RECOMMEND (Regions using ECO-ManageMENt for eco-innovation Development) raames ja toetusel. Projekti RECOMMEND eesmärkideks on ökoinnovatsiooni, ressursitõhususe (sh energiatõhususe) ja keskkonnajuhtimise alase teadlikkuse suurendamine;               projekti partnerregioonides rakendatud  vastavasisuliste heade praktikate analüüs ning tutvustamine erinevatele huvipooltele; ökoinnovatsiooni, ressursitõhusust ja/või keskkonnajuhtimist edendavate toetusmeetmete väljaarendamine.

Projekti RECOMMEND rahvusvahelisse konsortsiumi kuuluvad erinevat tüüpi organsatsioonid 8 Euroopa Liidu riigist. Projekti juhtpartneriks on Alam-Austraia liidumaa valitsuse Keskkonna- ja energiamajanduse osakond.

 

Neeme Kärbo

TREA projektijuht

03.03.2014
kõik uudised